مجله خبری کاغذ، مقوا و سلولز

وایت تاپ لاینر کوتد

ایـن کاغـذ، اسـتحکام و درجـه ی سـفیدی بالایـی دارد و الیـاف اصلـی تشـکیل دهنده ی آن الیـاف ســفید شــده اســت. چاپ پذیــری بــالای ایــن کاغــذ باعــث شــده تــا پیاده ســازی چــاپ روی ایــن کاغـذ بـه صورتـی مطلـوب انجـام پذیـرد.
روی کاغــذ وایــت تــاپ لاینــر کوتــد یک لایــه انــدود معدنــی وجــود دارد کــه عــلاوه بــر بالابــردن چاپ پذیـری، بـه لمینـت نیـاز نـدارد، بنابرایـن صرفـه ی اقتصادی بیشـتری بـرای تولیدکننـدگان دارد.