مجله خبری کاغذ، مقوا و سلولز

مقوای پشت طوسی

مقــوای پشــت طوســی نوعــی از مقواهــای بازیافتــی اســت کــه نســبتا ضخیــم بــوده و یــک طــرف آن ســفید اســت. در تولیــد مقـوای پشـت طوسـی از دو یـا چند لایـه مقـوا کـه بـا صفحه هـای مخصـوص و مرطـوب بـه هــم چســبانده می شــوند اســتفاده می شــود.

افزایش توجهات به بسته‌بندی پالپ قالبی

با درنظرگرفتن همه‌گیری COVID-19 ،  تعداد سفارش‌های مرتبط با تجارت الکترونیک، بسته‌بندی مواد غذایی و مراقبت‌های بهداشتی با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد. بازار بسته‌بندی پالپ قالبی به دلیل ترجیح تولیدکنندگان برای بهره‌گیری از بسته‌بندی راحت ادامه مطلب

کاغذ مناسب بسته بندی

نگاهی به کاغذ مناسب بسته بندی بسته‌بندی یکی از فرایندهای بسیار مهم عرضهٔ کالا و جذب مشتری است که قرن‌هاست توسط بشر برای حفاظت و نگهداری از محصول تعبیه شده است و امروزه ویژگی‌های دیگری ادامه مطلب