مجله خبری کاغذ، مقوا و سلولز

مقوای پشت کرم

مقوای پشت کرم از جملـه اولیـن فراوردههـای سـلولزی اسـت کـه در سـبد فـروش شـرکت پرسـال قـرار گرفـت. ایـن محصـول از لحـاظ سـاختاری، در دسـته بندی محصـولات مقوایـی قـرار می گیـرد کـه در بـازار کشـورمان بـا نـام ایندربـرد نیـز شـناخته می شـود.
بهره گیـری از خمیـر بکـر در تولیـد مقـوای پشـت کـرم باعـث شـده تـا ایـن محصـول بـرای سـاخت جعبه هــای بســته بندی دارویــی، بهداشــتی و مــواد غذایــی مناســب باشــد.
قیمــت اقتصــادی و درجــه ســختی مناســب مقــوای پشــت کــرم در کنــار مقاومــت آن موجــب شـده تـا حمل ونقـل آن بـا سـهولت بیشـتری انجـام پذیـرد.

کاغذ مناسب بسته بندی

نگاهی به کاغذ مناسب بسته بندی بسته‌بندی یکی از فرایندهای بسیار مهم عرضهٔ کالا و جذب مشتری است که قرن‌هاست توسط بشر برای حفاظت و نگهداری از محصول تعبیه شده است و امروزه ویژگی‌های دیگری ادامه مطلب

FBB: ارباب مقواها

فناوری تولید مقوای ایندربرد (FBB) استاندارد جهانی را جابه‌جا کرده است. استفاده از این نوع مقوا به طور روزافزونی در حال افزایش است و شرکت‌های تولیدکننده دستگاه‌های چاپ و تکثیر با سرعت مضاعفی در حال ادامه مطلب

مقوای ایندربرد (FBB): پایدار، انعطاف‌پذیر و پرکاربرد

ماشین‌آلات تولید مقوا در چند سال اخیر با پیشرفت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو شدند و در کنار دستیابی به‌سرعت تولید بالاتر، محصولات پایدارتری را نیز تولید می‌کنند. مقوای ایندربرد FBB (folding boxboard) یک مقوا چندلایه است. در ادامه مطلب