مجله خبری کاغذ، مقوا و سلولز

کاغذ کرافت

کاغـذ کرافـت رنگـی قهـوهای دارد و خمیـر تولیدشـده در فراینـد تولیـد آن از سـایر فرایندهـای تولید خمیرکاغــذ دارای اســتحکام بیشــتری اســت؛ زیــرا در خــود به صــورت طبیعــی پلیمــر بیشـتری نسـبت بـه سـایر خمیرهـای کاغـذ دارد

فرایند تولید کاغذ کرافت

تولید کاغذ کرافت فرآیند تولید مواد کاغذی برای اهداف صنعتی و تزئینی است. این نوع کاغذ معمولاً از مواد بازیافتی ساخته می‌شود واز نظر ضخامت و دوام از کاغذهای معمولی بیشتر است. فرآیند تولید معمولاً ادامه مطلب

سفری به آرخانگلسک

آرخانگلسک شهری در ناحیه فدرالی شمالی غربی روسیه است که مرکز استان آرخانگلسک روسیه است. این شهر از دو منظر برای تجار و بازرگانان از اهمیت برخوردار است. تنها بندر شمالی روسی است که حرکت ادامه مطلب

کاغذ مناسب بسته بندی

نگاهی به کاغذ مناسب بسته بندی بسته‌بندی یکی از فرایندهای بسیار مهم عرضهٔ کالا و جذب مشتری است که قرن‌هاست توسط بشر برای حفاظت و نگهداری از محصول تعبیه شده است و امروزه ویژگی‌های دیگری ادامه مطلب