مجله خبری کاغذ، مقوا و سلولز

کاغذ کرافت

کاغـذ کرافـت رنگـی قهـوهای دارد و خمیـر تولیدشـده در فراینـد تولیـد آن از سـایر فرایندهـای تولید خمیرکاغــذ دارای اســتحکام بیشــتری اســت؛ زیــرا در خــود به صــورت طبیعــی پلیمــر بیشـتری نسـبت بـه سـایر خمیرهـای کاغـذ دارد

سفری به آرخانگلسک

آرخانگلسک شهری در ناحیه فدرالی شمالی غربی روسیه است که مرکز استان آرخانگلسک روسیه است. این شهر از دو منظر برای تجار و بازرگانان از اهمیت برخوردار است. تنها بندر شمالی روسی است که حرکت ادامه مطلب

کاغذ مناسب بسته بندی

نگاهی به کاغذ مناسب بسته بندی بسته‌بندی یکی از فرایندهای بسیار مهم عرضهٔ کالا و جذب مشتری است که قرن‌هاست توسط بشر برای حفاظت و نگهداری از محصول تعبیه شده است و امروزه ویژگی‌های دیگری ادامه مطلب