مجله خبری کاغذ، مقوا و سلولز

سایر مطالب

فرهنگ لغت تخصصی صنعت کاغذ و مقوا

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐت در زﻣﯿﻨﮥ ﭼﻮب، ﺧﻤﯿﺮ و ﮐﺎﻏﺬ در اﯾﺮان وﺟـﻮد دارد.  ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻨﺒﻌـﯽ ﻧﯿـﺰ ﮐـﺎﻣﻼً اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷود. اﯾﻦ واژهﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ، ادامه مطلب

اصول بسته‌بندی محصولات دارویی

در سال‌های اخیر، با پیشرفت علم و تکنولوژی، روش‌ها و ابزارهای متنوعی برای چاپ و طراحی انواع بسته‌بندی دارویی مورداستفاده قرار گرفته است. اما بسته‌بندی محصولات دارویی باید بر اساس استانداردها و روندهای خاصی صورت ادامه مطلب

اوریگامی، خیلی باستانی، خیلی مدرن

امروز اوریگامی تنها یک هنر زیبا نیست، بلکه کاربردهای آن فراتر از کاردستی‌های بچه‌گانه است و در عرصه‌های مختلفی مانند معماری، اپتیک، علوم فضایی، زیست‌فیزیک، طراحی خودروها و قطعات الکترونیکی و مکانیکی، به کمک کارشناسان ادامه مطلب

زنجیره‌ تأمین: تاب‌آوری و مدیریت فعال

شکی نیست که همه‌گیری COVID-19 اختلال قابل‌ملاحظه‌ای در زنجیره‌ تأمین جهانی ایجاد کرده است. اتفاقی که مشابه آن در دهه‌های اخیر اتفاق نیفتاده بود و استراتژی‌های مقابله با این همه‌گیری بیشتر پاسخگوی نیازهای کوتاه‌مدت بود. ادامه مطلب