مجله خبری کاغذ، مقوا و سلولز

خمیر کاغذ

سـاختار الیـاف و نیـز عـدم اسـتفاده از مـاده افزودنـی در فراینـد سفیدسـازی باعـث شـده تـا ایـن محصــول اســتحکام بــالا، قابلیــت شــکل دهی، فرم پذیــری و آبگیــری بســیار خوبــی در فراینــد تولیـد داشـته باشـد.

خمیرکاغذ: معرفی و کاربرد

خمیرکاغذ یا پالپ ماده‌ای از جنس سلولز چوب (لیگنوسلولز) است که به شیوه شیمیایی یا مکانیکی از الیاف سلولز چوب، الیاف جدا شده، محصولات فیبری، از کاغذ یا الیاف طبیعی پنبه‌ای تهیه و تولید می‌شود. ادامه مطلب