مجله خبری کاغذ، مقوا و سلولز

کرافت Sack

کاغـذ کرافـت مقاومـت باالیـی دارد بـه همیـن دلیـل بـرای طیـف گسـتردهای از محصـولات و
صنایــع مختلــف مورداســتفاده قــرار می گیــرد.

معرفی سک کرافت (Sack Kraft)

سک کرافت یک محصول ویژه است که منطبق با تقاضای بسیار خاص تولید می شود. این نوع کاغذ عمدتاً برای بسته‌بندی سیمان و همچنین سایر غلات غذایی، کشاورزی، محصولات مراقبت از حیوانات خانگی و کاربری‌های ادامه مطلب