مجله خبری کاغذ، مقوا و سلولز
0

فرهنگ لغت تخصصی صنعت کاغذ و مقوا

فرهنگ لغت تخصصی صنعت کاغذ و مقوا

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐت در زﻣﯿﻨﮥ ﭼﻮب، ﺧﻤﯿﺮ و ﮐﺎﻏﺬ در اﯾﺮان وﺟـﻮد دارد.  ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻨﺒﻌـﯽ ﻧﯿـﺰ ﮐـﺎﻣﻼً اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷود.

اﯾﻦ واژهﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺠﻠـﺪي ﮐـﺎرﺑﺮدي، ﻣﺨﺘﺼﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺶ از7000 واژه ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد، ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻤﯿﺮ وﮐﺎﻏﺬ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ آﻧﺮا ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن راﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾـﻦ واژه نامه از کتاب International Glossary of Technical Terms for the Pulp and Paper Industry برگرفته شده است.

واژهﻫﺎي ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻـﻨﻌﺖ ﺧﻤﯿـﺮ و ﮐﺎﻏـﺬ از ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺎ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻏﺬ است. ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ را از ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭼـﻮب، ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ، ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺧﻤﯿﺮﺳـﺎزي، ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزي، ﺗﺒﺪﯾﻞ، اﻧﺒﺎر، ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺿﻤﻦ آﻧﮑـﻪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪهاي ﭼﻮن اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺑﺮﻗـﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺷـﯿﻤﯽ، ﺑﯿﻮﻟﻮژي، ﺑﺘﺎﻧﯿﮏ، ﻓﯿﺰﯾﮏ، ﺷﯿﻤﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣـﯽﮔﯿـﺮد. ﻫﺮﯾـﮏ از ﻋﻤﻠﯿـﺎت و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻏـﺬ دﺧﺎﻟـﺖ دارﻧﺪ. درﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر 6200 ﻟﻐﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠـﺪ، ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ و راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه است.

جهت دانلود این واژه نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *