مجله خبری کاغذ، مقوا و سلولز

ایندربرد

FBB: ارباب مقواها

فناوری تولید مقوای ایندربرد (FBB) استاندارد جهانی را جابه‌جا کرده است. استفاده از این نوع مقوا به طور روزافزونی در حال افزایش است و شرکت‌های تولیدکننده دستگاه‌های چاپ و تکثیر با سرعت مضاعفی در حال ادامه مطلب